تگ بدون تماس

karaban-t-ro-tag-1
تگ های بدون تماس در دو نوع کارت های فقط خواندنی و کارت های با قابلیت خواندن و نوشتن موجود می باشند. از این تگ ها جهت شناسایی و ثبت تردد در دستگاه های کنترل تردد استفاده می شود.
رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده